Podmienky prenájmu

I. Predmet zmluvy a predmet nájmu

 1. Predmetom tejto Zmluvy o nájme dopravného prostriedku (ďalej v texte len „Zmluva“) je
  záväzok Prenajímateľa prenechať Nájomcovi nižšie špecifikovaný dopravný prostriedok,
  motorové vozidlo na dočasné užívanie a záväzok Nájomcu zaplatiť za užívanie predmetu
  nájmu špecifikovaného v odseku 2 tohto článku Prenajímateľovi odplatu.

II. Nájomné

 1. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom stanovenom vo výške ……, – EUR bez DPH, slovom: …….. eur, za každý začatý deň užívania Predmetu nájmu. K Nájomnému bude účtovaná DPH v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Nájomné za prenájom Predmetu nájmu na ……dní predstavuje celkom ……….,- EUR, slovom: ……………. Eur, vrátane DPH.
 3. Nájomca zaplatí Prenajímateľovi celkovú sumu vrátane DPH vopred na základe zálohovej faktúry vystavenej zo strany Prenajímateľa.
 4. Zmluvné strany sa dohodli na peňažnej zábezpeke, t.j. kaucii vo výške 400,- EUR, slovom: štyristo eur, ktorá bude uhradená najneskôr v deň odovzdania na bankový účet Prenajímateľa. Zábezpeka slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok Prenajímateľa voči Nájomcovi najmä na úhradu prípadných škôd spôsobených na Predmete nájmu Nájomcom, ktoré nie sú kryté poistením Predmetu nájmu alebo ktoré príslušná poisťovňa neuhradila v celej výške alebo ktoré príslušná poisťovňa v súlade s obsahom poistnej zmluvy odmietla uhradiť; sumy vo výške spoluúčasti na škode dohodnutej v príslušnej poistnej zmluve, prípadne sumy za nelikvidovanú časť škody; škôd spôsobených Nájomcom na vybavení a príslušenstve Predmetu nájmu, akýchkoľvek sankcii a pokút uplatnených voči Prenajímateľovi za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov počas doby nájmu špecifikovanej v tejto Zmluve. V prípade vrátenia Predmetu nájmu vstave, v akom bol Nájomcovi odovzdaný a v prípade, ak nenastane žiadna zo situácii špecifikovaných v tejto Zmluve, bude kaucia vrátená Nájomcovi v plnej výške najneskôr do troch pracovných dní po odovzdaní Predmetu nájmu Prenajímateľovi. V prípade, že vzniknutá škoda na Predmete nájmu alebo jeho príslušenstve presahuje výšku kaucie, je Nájomca túto škodu povinný uhradiť v plnej výške. Pre prípad vzniku škody Nájomca udeľuje Prenajímateľovi súhlas na vykonanie zápočtu nároku Nájomcu na vrátenie zábezpeky s nárokom Prenajímateľa na úhradu škody, po tom čo Prenajímateľ písomne alebo elektronicky (e-mailom na e-mailovú adresu špecifikovanú v záhlaví tejto Zmluvy)upozorní Nájomcu na existenciu skutočností zakladajúcich nárok Prenajímateľa načerpanie zo zábezpeky a uvedie výšku svojho nároku.
 5. V prípade, že Nájomca spôsobí škodovú udalosť počas doby nájmu a výšku vzniknutej škody nie je možné určiť pri odovzdaní Predmetu nájmu Prenajímateľovi, Prenajímateľ má právo kauciu zadržať na dobu potrebnú na vyčíslenie škody, uhradiť z nej škodovú udalosť a výšku použitej kaucie zodpovedajúcej spôsobenej škode vyfakturovať Nájomcovi.
 6. V prípade, že Nájomca zruší rezerváciu Predmetu nájmu, záväzne zmluvnými stranami potvrdenú, je Prenajímateľ oprávnený účtovať Nájomcovi storno poplatok za zrušenie rezervácie vo výške 100,- EUR, slovom: sto eur. Storno poplatok predstavuje nárok Prenajímateľa na náhradu ušlého zisku, ktorý mu v dôsledku záväznej rezervácie Predmetu nájmu vznikne. Zmluvné strany sa dohodli, že Prenajímateľ je oprávnený uspokojiť svoj nárok na storno poplatok zo zálohy na Nájomné; zvyšnú sumu je povinný vrátiť do 14 dní na bankový účet Nájomcu.

III. Doba nájmu

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od ………………… do …………………., pričom deň prenechania Predmetu nájmu Prenajímateľom do užívania Nájomcovi sa zhoduje s dňom podpisu tejto Zmluvy.
 2. Zmluva sa uzatvára na dobu ……………., t.j. …………. dní.

IV. Práva a povinnosti prenajímatela

 1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať Nájomcovi všetky doklady nevyhnutné pre prevádzku Predmetu nájmu tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy SR, najmä technický preukaz, doklad o technickej kontrole, doklad o povinnom zmluvnom poistení, tlačivo „Správa o nehode“.
 2. Prenajímateľ je povinný Predmet nájmu odovzdať v stave spôsobilom na prevádzku v zmysle príslušných predpisov o cestnej premávke, inak zodpovedá za škodu spôsobenú Nájomcovi tým, že Predmet nájmu nebol spôsobilý na prevádzku.
 3. Prenajímateľ je oprávnený v prípade závažnej poruchy Predmetu nájmu – vozidla(napríklad havárie či poškodenia vyžadujúceho si okamžitú opravu motora alebo karosérie) zrušiť Nájomcovi jeho objednávku. Prenajímateľ je povinný okamžite informovať Nájomcu o vzniknutej situácii a najneskôr do 7 kalendárnych dní mu vrátiť uhradenú sumu nájomného a zábezpeku za predpokladu, že táto bola uhradená.
 4. Prenajímateľ odovzdáva Nájomcovi Predmet nájmu – motorové vozidlo s plnou nádržou PHM.
 5. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, že Nájomca:
  (i) užíva Predmet nájmu v rozpore s účelom, na ktorý bol Nájomcovi prenechaný alebo
  (ii) závažným spôsobom porušuje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy, najmä, nie však výlučne poškodzuje interiér alebo exteriér Predmetu nájmu a Prenajímateľ sa o tejto skutočnosti dozvie alebo porušuje dopravné ale iné platné právne predpisy.

V. Poistenie

 1. Prenajímateľ je povinný Predmet nájmu poistiť povinným zmluvným poistením a havarijným poistením vozidla. Poistné krytie vozidla – Predmetu nájmu sa nevzťahuje na pneumatiky (defekt), poškodenie podvozku vozidla, zariadenie a výbavu vozidla. Prenajímateľ týmto oboznamuje Nájomcu a Nájomca berie na vedomie, že v zmysle uzatvoreného havarijného poistenia, spoluúčasť Prenajímateľa na náhrade škody predstavuje 5 % z výšky vyčíslenej škody, pričom minimálna spoluúčasť Prenajímateľa na náhrade škody je 200,- EUR. V prípade vzniku škodovej udalosti počas doby nájmu špecifikovanej v článku IV. tejto Zmluvy, t.j. v čase, kedy má Predmet nájmu Nájomca v dočasnom užívaní, znáša náklady špecifikované v predchádzajúcej vete Nájomca, ktorý je povinný tieto uhradiť bez zbytočného odkladu po ich vyčíslení a oznámení ich výšky Prenajímateľom, t.j. je povinný uhradiť 5 % z výšky vyčíslenej škody, minimálne však 200,- EUR.

VI. Práva a povinnosti nájomcu

 1. Nájomca je povinný dodržiavať prevádzkovú hmotnosť vozidla a nepreťažovať ho.
 2. Nájomca je povinný v čase prenájmu zabezpečiť bežnú údržbu vozidla a starať sa o Predmet nájmu, aby na ňom nevznikla škoda.
 3. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť Prenajímateľovi a Polícii prípadné poškodenie, stratu alebo zničenie Predmetu nájmu.
 4. Nájomca berie na vedomie, že je povinný v prípade vzniku zavinenej škody v interiéri alebo exteriéri Predmetu nájmu, prípadne straty Predmetu nájmu, nahradiť Prenajímateľovi vzniknutú škodu v celom rozsahu.
 5. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi odplatu za užívanie Predmetu nájmu v súlade s článkom III. tejto Zmluvy.
 6. Nájomca je oprávnený používať Predmet nájmu výhradne pre svoju potrebu a nie je oprávnený poskytnúť Predmet nájmu inej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že okrem Nájomcu je oprávnený viesť vozidlo, t.j. Predmet nájmu aj [*], narodená [*], trvale bytom [*]. Nájomca zároveň zodpovedá za to, že Predmet nájmu nebude riadený pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných či psychotropných látok.
 7. Nájomca je povinný udržiavať Predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a zodpovedá za všetky vzniknuté škody a ujmy, je povinný dbať na to, aby nedochádzalo k nadmernému opotrebeniu alebo zničeniu jeho súčastí.
 8. Po zániku práva užívať Predmet nájmu je Nájomca povinný vrátiť bez zbytočného odkladu Predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal spolu so všetkými dokladmi Prenajímateľovi v jeho sídle, resp. na vopred dohodnutom mieste.
 9. Nájomca je povinný vrátiť Prenajímateľovi Predmet nájmu – motorové vozilo s plnou nádržou PHM.
 10. Nájomca svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s technickým stavom Predmetu nájmu.
 11. Nájomca je zodpovedný za riadne dodržiavanie všetkých dopravných predpisov a iných platných právnych predpisov počas celej doby nájmu špecifikovanej v tejto Zmluve a za ich porušenie nesie plnú zodpovednosť. V prípade, že Prenajímateľovi bude doručená (aj dodatočne po skončení doby nájmu) pokuta za porušenie dopravných, prípadne iných platných právnych predpisov v čase, kedy mal Nájomca Predmet nájmu v dočasnom užívaní, Prenajímateľ vystaví a doručí Nájomcovi faktúru na úhradu vo výške pokuty, ktorú je Nájomca povinný uhradiť bez zbytočného odkladu po jej doručení.
 12. Prenajímateľ informuje Nájomcu, že jeho osobné údaje uvedené v tejto Zmluve, t.j. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa budú spracúvané za účelom plnenia tejto Zmluvy v súlade s ustanovením §13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“), (t.j. pre účely realizácie účelu Zmluvy) ako aj za účelom plnenia zákonných povinností Nájomcu v súlade s ustanovením §13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov, pričom Nájomca svojím podpisom potvrdzuje, že bol Prenajímateľom informovaný o spracúvaní jeho osobných údajov a účele ich spracúvania.
 13. V prípade poistnej udalosti kvalifikovanej ako totálna škoda alebo v prípade odcudzenie vozidla – Predmetu nájmu sa Nájomca zaväzuje uhradiť zmluvne dohodnutú spoluúčasť a rozdiel medzi všeobecnou cenou vozidla ku dňu vzniku poistnej udalosti a plnením poisťovne.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán.
 2. Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
 3. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden prevezme Prenajímateľ a jeden Nájomca.
 4. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam Zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tejto Zmluve.